Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 4 Slide 4 Slide 4 Slide 4
 
 
 
Disclaimer  "Website voorwaarden"

Akkoordverklaring
Door een bezoek aan, gebruik en/of downloaden van gegevens van de website van De Jong Zonwering & Rolluiken gaat de websitebezoeker akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Alle op deze website getoonde merknamen zoals: Somfy, Dickson, Swela, ABZ en Rainbow Collection zijn geregistreerde merken en dienen ter illustratie van de gegeven informatie, mogelijkheden en modellen. De rechten van deze merknamen berusten bij de betreffende merkhouders.

Doel website, aansprakelijkheid en garantie
De informatie op, en overige inhoud van De Jong Zonwering & Rolluiken website wordt de websitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden. De Jong Zonwering & Rolluiken website bevat links naar websites van derden, deze websites zijn niet van De Jong Zonwering & Rolluiken en worden De Jong Zonwering & Rolluiken websitebezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. De Jong Zonwering & Rolluiken kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte websites en evenmin voor de inhoud van de daaraan gekoppelde websites. De Jong Zonwering & Rolluiken behoudt zich het recht voor de informatie op, en overige inhoud van, haar website te allen tijde te wijzigen.

De Jong Zonwering & Rolluiken redigeert de op haar website aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de website, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van De Jong Zonwering & Rolluiken website kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Zo kan als gevolg van de op deze website verstrekte informatie bijvoorbeeld geen garantie worden geclaimd.

De Jong Zonwering & Rolluiken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op De Jong Zonwering & Rolluiken website verstrekte informatie. Enkel de websitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op De Jong Zonwering & Rolluiken website beschikbare informatie. De Jong Zonwering & Rolluiken aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software van de websitebezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan De Jong Zonwering & Rolluiken website.

Intellectueel eigendomsrecht
Op alle gegevens, waaronder data, logo's, video's, geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten. De gegevens zijn het exclusieve eigendom van De Jong Zonwering & Rolluiken of derden. Het verschaffen, printen en/of kopiëren van gegevens van De Jong Zonwering & Rolluiken website is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Jong Zonwering & Rolluiken inhoud of informatie van deze website te bewerken, te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites, te verhandelen en/of openbaar te maken e.d. met het oog op zakelijk gewin.

Contact opnemen
De mogelijkheid bestaat dat De Jong Zonwering & Rolluiken bepaalde persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres) van de websitebezoeker nodig heeft om met hem in contact te kunnen treden (zoals bij het versturen van informatie). Dergelijke informatie mag door De Jong Zonwering & Rolluiken worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht - Scheidbaarheid
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen in verband met deze voorwaarden. Indien één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
De Jong Zonwering & Rolluiken behoudt zich te allen tijde het recht voor de voor haar website geldende gebruikersvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Iedere websitebezoeker is automatisch gebonden aan deze wijzigingen. Wij verzoeken de websitebezoeker dan ook de websitevoorwaarden regelmatig te lezen.

Copyright © 2017
Alle rechten voorbehouden - De Jong Zonwering & Rolluiken
 
 
    Disclaimer De Jong Zonwering & Rolluiken  © 2017   © KellyW Design